6 trường hợp được hỗ trợ việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. 

Tại Điều 4 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã bổ sung nội dung xác định đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất bên cạnh quy định hỗ trợ ổn định đời sống như trước đây. 

Theo đó, các trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm:

1. Đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thực hiện: Nghị định số 64/CP; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP; Nghị định số 02/CP; Khoản 1 Điều 54 của Luật Đất đai năm 2013;…

2. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định đang sử dụng do: Nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho và được xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó.

Có đến 6 trường hợp được hỗ trợ việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Ảnh: LĐO
Có đến 6 trường hợp được hỗ trợ việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Ảnh: LĐO

3. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định đang sử dụng mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đủ điều kiện được bồi thường về đất, được xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó.

4. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán đất của nông, lâm trường quốc doanh để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khi bị thu hồi mà thuộc đối tượng đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

5. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó.

Nguồn: 6 trường hợp được hỗ trợ việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp
laodong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *